top of page

Immobles

sense possessió

Els immobles sense possessió són propietats en què no hi ha un ocupant legal o titular. Aquestes propietats poden ser tant residencials com comercials, i són atractives per a inversors.

També hi ha inconvenients a considerar. La falta de possessió pot implicar problemes legals o controvèrsies amb possibles ocupants il·legals. A més, els immobles sense possessió poden requerir inversions addicionals per a la seva rehabilitació i posada en condicions òptimes.

Per tant, és important realitzar una investigació exhaustiva sobre l'estat legal i físic de l'immoble, així com assegurar-se de comptar amb l'assessorament d'un professional immobiliari per aconseguir una transacció exitosa i minimitzar els riscos associats a la compra d'un immoble sense possessió.

Compra de crèdit

La compra d’un deute bancari immobiliari és una opció que permet adquirir crèdits immobiliaris en situació de morositat o impagament a través de la transferència del deute a un comprador. Aquesta operació pot presentar avantatges per a tots els implicats.

 

Per als compradors, la compra d'un deute bancari immobiliari pot oferir l'oportunitat d'adquirir un actiu immobiliari a un preu inferior al seu valor de mercat, ja que el deute sol ser venut a un descompte. A més, aquest tipus de transacció pot ajudar a recuperar la propietat sense passar pel procés d'execució hipotecària.

 

Per als bancs, la venda de deutes immobiliaris permet alleujar la seva càrrega de morositat i millorar la seva liquidesa. També els permet centrar-se en les seves activitats principals sense haver de gestionar crèdits en situació d'impagament.

 

No obstant això, és essencial fer una anàlisi detallada dels riscos associats a la compra d'un deute bancari immobiliari, com ara l'estat de la propietat, les obligacions legals i la viabilitat de recuperar el deute. És recomanable comptar amb l'assessorament d'experts en el camp legal i financer per garantir una operació exitosa.

 

En resum, la compra d'un deute bancari immobiliari pot ser una estratègia interessant per a inversors i compradors, però requereix una investigació minuciosa i una comprensió completa dels riscos involucrats abans de dur a terme la transacció.

Avantatges
 • Oportunitat d'adquirir una propietat a un preu inferior al seu valor de mercat.
   

 • Potencial de rendiment elevat en cas d'èxit en la recuperació del deute.
   

 • Potencial de rendiment en la venda de l’immoble en el cas de l’adjudicació després de la subhasta.
   

 • Possibilitat de recuperar la propietat sense passar pel procés d'execució hipotecària (propietaris de l’immoble hipotecat).

Inconvenients
 • Complexitat legal i normativa que requereix un assessorament professional i coneixement del marc jurídic.
   

 • Risc associat a l'estat de la propietat, amb possibles necessitats de reparació i costos addicionals.
   

 • Possibles conflictes amb el deutor o altres parts interessades.

Immoble ocupat

La compra d'un immoble ocupat és una decisió que requereix una anàlisi minuciosa i una comprensió clara dels riscos i beneficis associats.

 

És important considerar que l'immoble ja té un ocupant, i això pot implicar dificultats per obtenir la possessió legal. No obstant això, aquesta situació pot representar una oportunitat per a inversors disposats a assumir els desafiaments associats.

 

És essencial avaluar l'estatus legal de l'ocupant, negociar amb prudència i tenir en compte els aspectes legals relacionats amb l'adquisició d'una propietat ocupada. A més, cal prendre en consideració l'estat de l'immoble i les possibles reparacions o renovacions necessàries.

 

Una investigació exhaustiva i l'assessorament professional són claus per assegurar una transacció exitosa i evitar sorpreses o conflictes en el futur.

Avantatges
 • Oportunitat de compra a un preu potencialment inferior al mercat.
   

 • Potencial per a una rendibilitat més alta en cas d'èxit en l'adquisició de la possessió legal.
   

 • Possibilitat de negociació amb l'ocupant per arribar a un acord mutu beneficiós.
   

 • La propietat ja té un ocupant, el que pot evitar la necessitat de buscar inquilins.

Inconvenients
 • Dificultat per obtenir la possessió legal, que pot requerir processos legals llargs i costosos.
   

 • Possibles conflictes i resistència de l'ocupant per deixar l'immoble.
   

 • Desconeixement de l'estat real de l'immoble, incloent possibles danys o necessitat de reparacions.
   

 • Potencial per a despeses addicionals per a l'expulsió de l'ocupant o altres tràmits legals relacionats.

Immobles en cessió
de remat de subhasta

La cessió del remat de subhasta immobiliària és un procés pel qual el guanyador de la subhasta transfereix els seus drets i obligacions a un tercer. Aquesta operació pot presentar diversos avantatges.

 

Per al comprador original, pot permetre-li recuperar ràpidament el capital invertit sense haver d'afrontar la responsabilitat de gestionar la propietat adquirida. Per al tercer adquirent, pot representar una oportunitat d'adquirir un immoble a un preu inferior al seu valor de mercat.

 

No obstant això, és essencial assegurar-se de comprendre els termes de la cessió i avaluar els possibles riscos associats, com ara l'estat de l'immoble, obligacions legals pendents o passius ocults.

 

És recomanable comptar amb l'assessorament d'un professional qualificat en la matèria per garantir una operació exitosa i evitar possibles problemes legals o financers en el futur.

Avantatges
 • Oportunitat d'adquirir un immoble a un preu inferior al seu valor de mercat.
   

 • Possibilitat de negociar condicions favorables amb el guanyador de la subhasta.
   

 • Simplificació del procés i fase final de la transferència de propietats comparat amb altres formes de compra immobiliària.
   

 • Accés a propietats en zones atractives o desitjables on la demanda pot ser alta.

Inconvenients
 • Risc d'obtenir una propietat amb problemes de manteniment.
   

 • S’aconsella experts qualificats per avaluar els riscos i assegurar una operació exitosa.
   

 • Limitacions en la capacitat de finançament per part del tercer adquirent per a realitzar la cessió.
   

 • Possibles problemes de lloguer o de relacions amb els ocupants actuals de l'immoble.
   

 • Durada del procés de cessió, possessió i temps d’espera.

Immobles

bancaris en possessió

Els immobles de possessió de bancs són propietats que han estat adquirides per les entitats bancàries com a resultat d'execucions hipotecàries o de la cessió de crèdits impagats. Aquestes propietats, que anteriorment havien estat garanties de préstecs, ara es converteixen en actius del banc.

 

La compra d'un immoble de possessió d'un banc pot presentar avantatges significatius per als compradors. Aquests avantatges inclouen la possibilitat d'adquirir una propietat a un preu inferior al seu valor de mercat, ja que els bancs sovint busquen liquidar aquests actius ràpidament. A més, els compradors poden gaudir d'un procés de compra més simplificat i una major facilitat per obtenir finançament a través del mateix banc.

 

No obstant això, també hi ha alguns inconvenients a tenir en compte. Els immobles de possessió de bancs poden presentar problemes de manteniment o danys ocults que requereixen inversions addicionals per a la seva rehabilitació. A més, els termes de venda poden ser més restrictius i els compradors poden enfrontar-se a una major competència en l’adquisició d'aquestes propietats.

 

Per tant, és important realitzar una investigació exhaustiva, avaluar l'estat de l'immoble i considerar tots els factors abans de prendre una decisió d'adquisició. L'assessorament d'un professional immobiliari o un expert en finances pot ser de gran ajuda per garantir una transacció exitosa i minimitzar els riscos involucrats en la compra d'un immoble de possessió d'un banc.

Avantatges
 • Preu inferior al valor de mercat.
   

 • Procés de compra simplificat.
   

 • Facilitat per obtenir finançament a través del mateix banc.
   

 • Disponibilitat d'immobles en diferents ubicacions.

Inconvenients
 • Possibles problemes de manteniment i danys ocults que requereixen inversions addicionals.
   

 • Major competència en l'adquisició d'aquests immobles.
   

 • Possibilitat de lenta resposta per part del banc en el procés de compra.
   

 • Limitacions en la disponibilitat d'informació sobre l'històric de l'immoble.

bottom of page